Organisatie

Visie

Behoud en instandhouding van historisch erfgoed betekent een verrijking van stad en land. Het gaat niet alleen om het cultuurbehoud en de menselijke behoefte aan schoonheid, maar ook om de verbetering van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Cultureel erfgoed vormt een belangrijke vestigingsfactor voor bewoners, bedrijven en instellingen en heeft een grote aantrekkingskracht op bezoekers en toeristen. Monumenten hebben een toeristische en recreatieve waarde, doordat zij uitnodigen tot een bezoek, een wandeling of een fiets- of vaartocht. De bijzondere historische gebouwen, de musea, de authentieke sfeer, de havens, grachten en de pleinen vormen, samen met het uitnodigend karakter en kwalitatief aanbod van de winkels en de horeca, belangrijke motieven om een stad te bezoeken.

Aan de monumenten en beeldbepalende panden en buurten is de stadsgeschiedenis af te lezen. Deze panden en objecten verbinden het verleden met het heden en de toekomst. Het geeft de bewoners een gemeenschappelijke identiteit. Het is van groot belang voor het behoud van het monument dat het wordt gebruikt, waarbij de functie de monumentenwaarden niet aantast, maar juist tot zijn recht laat komen in combinatie met een duurzame exploitatie.

Stadsherstel Maassteden richt zich op de combinatie van beschermen, (her)benutten en beleven van cultureel erfgoed.

 1. Het beschermen houdt in dat het pand in goede staat van onderhoud verkeert en dat er weloverwogen keuzes worden gemaakt ten aanzien van restauratie, renovatie, aanpassingen, onderhoud en exploitatie.
 2. Het benutten van een monument houdt in dat er met kennis van de markt en de lokale en regionale economie een huurder wordt gevonden die het pand waardeert en optimaal gebruikt tegen een passende vergoeding.
 3. Het beleven van een monument betekent dat het gebouw (weer) een betekenis heeft voor mensen. Voor de stadbewoners is het niet alleen fijn om dagelijks te genieten van unieke, historische en in goede staat verkerende panden, maar ook dat er wat te doen is. Het beleven dient in bredere zin opgevat te worden: in de privésfeer bijvoorbeeld als woning of kantoor, in publieke sfeer bijvoorbeeld als winkel, horeca, museum of theater. De combinatie van een uniek en fraai historisch pand dat onderdak biedt aan een bijzondere functie die veel levendigheid genereert, is van grote toegevoegde waarde voor de stad.

De haalbaarheid van een restauratie en (her)bestemming hangt van vele factoren af en vergt degelijke kennis en kunde, een lange termijnvisie, een stevig netwerk en voldoende financiële middelen. Dit zijn zaken die Stadsherstel Maassteden levert en organiseert.

Missie

Stadsherstel Maassteden maakt Maassluis, Schiedam en Vlaardingen mooier, streeft naar het behoud van het cultureel erfgoed in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historische karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving middels het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde.

Doelstelling

Stadsherstel Maassteden is een besloten vennootschap die, conform de statuten, is opgericht met als doel:

 • Het verwerven, restaureren, beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en omgeving in die zin dat het betreft: Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
 • Het bevorderen van de monumentenzorg in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en omgeving in het algemeen.

Focus

 • Stadsherstel Maassteden werkt pand- èn gebiedsgericht. Wil als pionier investeren in een monument waardoor een vliegwiel ontstaat voor gewenste ontwikkelingen. Kan participeren in gebiedsontwikkeling door de restauratie van de monumenten op te pakken.
 • Focus op historische binnensteden maar ook op industrieel, religieus en agrarisch erfgoed.
 • Duurzame monumentenzorg staat hoog op de agenda.
 • Kiest voor een passende bestemming van het monument in relatie tot de vraag op de markt.
 • Heeft een lange termijn betrokkenheid bij pand en omgeving. Is gericht op het opbouwen van een portefeuille monumenten en stadsbeeldbepalende panden. Na restauratie voert Stadsherstel de exploitatie en het beheer uit.

Profiel

 • Stadsherstel Maassteden is een maatschappelijke onderneming en biedt een vangnet voor bedreigde monumenten, streeft naar duurzame kwaliteit in de restauratie en het beheer van de monumenten en concurreert als zodanig niet met de commerciële markt.
 • Regionale en lokale verankerde organisatie.
 • Flexibele organisatie die snel kan reageren op marktontwikkelingen.
 • Transparante werkwijze, opereert zakelijk, fair en volgens de Governance Code.
 • Onafhankelijke organisatie die zelfstandig besluiten neemt.
 • Een deskundige en professionele organisatie met een relevant netwerk.
 • Een onafhankelijke en deskundige Raad van Commissarissen. De beoogde leden van de Raad zijn bereid om zich onbezoldigd in te zetten voor de doelstelling en hun taken uit te voeren. De profielen cultureel erfgoed, vastgoed, financiën, bedrijfskunde, bestuurskunde en recht zijn in de Raad van Commissarissen belegd. Drie van de vier leden zijn regionaal verankerd.

Publiek privaat gefinancierde organisatie middels uitgifte van aandelen, donaties en subsidie, maar ook door het aantrekken van vreemd vermogen in de vorm van (laagrentende) leningen en crowd funding.